Committee Members ( 2021 - 2022)

Executive Members

Dhruv R. Shah - President 

Krunali M. Shah - Vice President 

Mishal Shah - Treasurer  

Sachit D. Shah - Secretary


Committee Members

Amar V. Shah   

Bhavin R. Shah

Khushti S. Shah

Rajeev C. ShahTrustees  (2018 - 2022)

Nilesh L. Shah

Milan P. Chandaria

Darshak R. Shah


Visa Oshwal Community of Australia (Inc)